Geriafit locatie Made

Privacy policy

Algemeen
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  GeriaFit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk
GeriaFit is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces.
  • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training.
  • Het met u communiceren omtrent afspraken en inhoud van de behandeling of training.
  • Het met u communiceren omtrent afspraken en inhoud van scholingen.
  • Het bijhouden en verwerken van financiële administratie.
  • Het declareren van behandelingen bij uw zorgverzekeraar.
  • Uitwisselen van patiëntgegevens met uw andere zorgverleners t.b.v. de behandeling.
  • Persoonsgegevens vastleggen t.b.v. aangeboden workshops en scholingen.
  • Het verwerken van de salarisadministratie van uw fysiotherapeut(en).
  • Het versturen van een Patiënt Reported Outcome Measurement (tevredenheid enquête) zoals geëist door uw zorgverzekeraar.
  • Het betrekken van uw behandelgegevens bij wetenschappelijk onderzoek (Kwaliteit In Beweging).
  • Het u aanmelden bij Judo Club Made als lid (indien van toepassing).
  • Het verwerken van uw gegevens bij de uitleen of retour van hulpmiddelen.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen GeriaFit hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
 • Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar bewaartermijn (vanaf de laatste behandeling), conform de WGBO. Tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van  aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (Elektronisch Patiënten Dossier);
 • Het verzorgen van de digitale hulpmiddelen uitleenadministratie;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

De medewerkers van GeriaFit hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier of een overdracht wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens GeriaFit van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

GeriaFit houdt zich aan de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg m.b.t. fysiotherapeutische zorg.

 • GeriaFit voldoet aan de wettelijk gestelde eisen m.b.t. de veiligheid van elektronische gegevensuitwisseling.
 • GeriaFit houdt een elektronisch medisch dossier bij, houdt het dossier up to date en dit dossier wordt alleen voorzien van voor de behandeling relevante gegevens. De elektronische beveiliging van dit dossier gaat via Spot on Medics. In het dossier worden de door de patiënt verleende toestemmingen geregistreerd.
 • GeriaFit vraagt toestemming aan de patiënt om een brief aan andere zorgverleners te sturen. Toestemming hiervoor wordt vastgelegd in elektronisch patiëntendossier. Tevens wordt de inhoud van de brief met patiënt besproken.
  Brieven worden met de patiënt meegegeven, per post verstuurd of via een beveiligde mail omgeving gemaild. GeriaFit maakt hierbij gebruik van Zorgmail en KPN Zorg Messenger.
 • GeriaFit vraagt toestemming aan de patiënt om met andere zorgverleners te communiceren over de gezondheid van de patiënt, het behandeltraject en/of om inzage te geven in het medisch dossier. Hierbij wordt expliciet toestemming gevraagd welke zorgverlener wat mag zien en welke informatie niet ter inzage beschikbaar mag worden gesteld. Deze gegevens worden wederom vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier.
 • Bij communicatie over een patiënt wordt er door GeriaFit gebruik gemaakt van Siilo, een speciaal voor zorgverleners gemaakte beveiligde communicatieapp, of via mail waarbij patiëntgegevens geanonimiseerd worden.
 • GeriaFit stelt te allen tijde inzage in- of een afschrift van het medisch dossier van de patiënt kosteloos beschikbaar.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
GeriaFit Fysiotherapie
Gagelveld 4, 4844 RG Terheijden
Tel. 0162 68 0234
info@geriafit.nl